Проект BG05M9OP001-1.008- 2009 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „СИГДА“ ООД“

 

един от проектите, с които логистична фирма Сигда ООД се заема. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГДАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
проект, свързан с логистична фирма Сигда ООД

 

 

На 14.06.2017 година, „СИГДА” ООД сключи административен договор за представяне
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси ” 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG005M9OP001-1.008
“Добри и безопасни условия на труд ”.
Основната цел на проект BG05M9OP001-1.008- 2009 “Осигуряване на добри и
безопасни условия на труд в „СИГДА“ ООД“ е осигуряване на безопасна и
благоприятна работна среда, отчитайки високия риск при работа в транспортния
сектор, чрез прилагане на подходящи методи, гарантиращи ДБУТ, иновативни
организационни модели и практики, обхващащи всички заети в компанията служители.
Конкретните цели са насочени към разрешаване на идентифицираните нужди и
проблеми на целевата група.
Цел 1: Инвестиции и осигуряване на добри и здравословни условия на труд в
компанията, при идентифицирани рискове на операциите и дейностите в спедицията,
транспорта, логистиката. Резултат 1: Осигурени по-добри и безопасни условия на труд
за всички представители на целевата група; намален риск в рабoтната среда;
повишена производителност на труда при намален риск.
Цел 2: Осигуряване на форми на заетост, гарантиращи по-дългото участие в заетостта
на по-възрастните работници. Резултат 2: Разработен и въведен иновативен модел и
форми за управление на ЧР; увеличена продължителност на заетостта на по-
възрастните служители.
Цел 3: Въвеждане на дейности, целящи преход към екологично устойчива икономика,
използваща ефективно ресурсите. Резултат 3: Въведени иновативни модели за
организация на труда, насочени към опазване на околната среда и повишаване на
ефикасността при използване на ресурсите.

Дейности по проекта:
• Дейност 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на
човешките ресурси във фирмата, възможности за гъвкави форми на заетост с
цел оптимизация на работните процеси, практики за по-лесното съвместяване
на професионалния, семейния и личния живот, удължаване трудовия живот на
по-възрастните работници. Въвеждане на иновативни модели за организация
на труда, насочени към повишаване на производителността и опазване на
околната среда;
• Дейност 2: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,
подобряване професионалния и здравния статус на работещите, чрез средства
за колективна и лична защита, специално работно облекло.;
• Дейност 3: Осигуряване на социални придобивки на работниците и служителите
– СМР за модернизация и реконструкция чрез ремонтни дейности на битови
помещения 1 и 2 ;
• Дейност 4: Организация и управление на проект;
• Дейност 5: Информираност и публичност;
• Дейност 6: Осигуряване на социални придобивки за работещите чрез
оборудване на помещенията за физическа култура и спорт;
• Дейност 7: Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд,
подобряване на професионалния и здравния статус на работещите, чрез – СМР
за модернизация и реконструкция чрез ремонтни дейности на ФСМ и склад за
масла.

Резултатите от проекта са насочени към: подобряване безопасността на служителите
и работниците при осъществяване на раб. процеси; удължаване участието на по-
възрастните работници и служители в заетостта; разработен и въведен иновативен
модел и форми за управление на ЧР;въведени иновативни модели за организация на
труда,насочени към ООС и повишаване на ефективността при използване на
ресурситe на компанията.
Проектно предложение BG05M9OP001-1.008- 2009 на „СИГДА ООД” е на обща
стойност 156 446.10 лева, финансиране в размер на 100 % от ОП „Развитие на
човешките ресурси“, разпределено както следва: 85 % финансиране от Европейски
социален фонд и 15 % национално съфинансиране.
Периодът на изпълнение на проектните дейности е 12 месеца.

От Екипа на „СИГДА“ ООД

Проект BG05M9OP001-1.008-2009 “Осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „СИГДА“ ООД“,финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Scroll to Top