История на транспортна фирма Сигда ООД

Транспортна фирма СИГДА ООД е основана през 2005 година в град Варна в отговор на желанието ни да предоставим на нашите контрагенти пълен обхват от логистични и съпътстващи услуги. Основна дейност на дружеството е автомобилен транспорт на насипни товари в страната и чужбина. Компанията се развива бързо и за кратко време изгражда значително присъствие на местния пазар.
Тир, марка Рено в дейстие за транспорт варна
Един от тракторите на Сигда ООД - транспортна фирма варна

Развитие на транспортна фирма Сигда

В последствие СИГДА ООД развива дейности в областта на разработването и експлоатирането на открити рудници за добив на нерудни инертни материали, дейности свързани с предоставянето и оперирането на специализирани машини за изкопни и строителни работи, дейности свързани с контролирано механично разрушаване на производствени мощности със специализирани разрушителни и рециклиращи машини от най-висок клас.
Паралелно с това транспортна фирма СИГДА ООД развива складова дейност, контейнеризация и деконтейнеризация на товари, вътрешна и международна спедиция, изгражда и поддържа големи индустриални строителни обекти като отпадни депа, фотоволтаични паркове и други, обслужва логистично големи предприятия и дружества и непрекъснато цели да се усъвършенства във всяко едно перо от дейността си.
traktor, pritezhanie na transportna firma sigda ood v deistvie

Подробна история

Професионалните машини са един от факторите отговорини за суровите успехи на СИГДА ООД като транспортна фирма Варна
СИГДА ООД е с основна икономическа дейност „Транспорт“.  Дружеството е основано през 2005г. в град Варна като транспортна фирма превозваща предимно насипни суровини и готова продукция. През 2007г. дружеството увеличава транспортният си парк до 10 композиции. Основните товари са кварцови пясъци за стъкларската и строителна индустрия, варовикови фракции, каолин и шамот. През 2008г. дружеството стартира дейности по разработване на кариери за добив на кварциови пясъци и варовици. През същата година с помощта на  специализираната механизация на дружеството (багери, булдозери, съчленени самосвали и челни товарачи и др.) Транспортна фирма СИГДА ООД се включва като подизпълнител по реализирането на проект за премахване на стари замърсявания, разрушаване, изграждане на депо за опасни отпадъци и депониране на същите на територията на „Стар содов завод“ в Девня. 
В периода 2008г. до 2010г. дружеството извършва подготовка и вертикална планировка на площадки за енергийни мощности в гр. Девня, с. Равна Гора, гр. Добрич.  С привлечените специалисти, изграден колектив  и придобит опит транспортна фирма СИГДА ООД е вписана в централния професионален регистър на „Камарата на строителите в България“  – Четвърта група,строежи от първа до четвърта категория и Първа група, строежи от четвърта и пета категория. През 2010г. дружеството става основен изпълнител при обслужването на промишлено производство с непрекъснат цикъл на работа. За обезпечаване нуждите на своите клиенти дружеството увеличава своя автомобилен и специализиран парк до 42 единици.
edin ot strahotnite tirove, sobstvenost na transportna firma Sigda ood.
Tранспортна фирма СИГДА ООД развива дейностите си с отдаденост към нуждите на своите клиенти. Увеличава се изпълнителният състав на дружеството. Придобиват се допълнителни единици техника с оглед нарасналите обеми на основните и привличането на  нови за дружеството клиенти. Паралелно с тези си дейности Сигда ООД изгражда и развива собствена открита и закрита складова база и логистична дейност. Към края на 2015г., в навечерието на своята 10-годишнина, колектива на фирмата наброява 270 служителя. Парка на дружеството обхваща над 100 единици транспортна и специализирана техника. Обслужваните товари и обработени обеми надхвърлят 2 900 000 мт на годишна база. С постигнатите резултати дружеството е класирано на 18-то място в класацията ТОП 25 КОМПАНИИ В СЕКТОР ТРАНСПОРТ 2015г. за Варна.
професионална машина, собственост на сигда оод най-добрата транспортна фирма варна

транспортна фирма сигда оод развива следните дейности:

Транспортна дейност включваща:

– Транспорт на суровини и готова продукция
– Вътрешно заводски транспорт и логистика
– Транспортиране на корабни партиди от и до пристанище
– Транспортиране на инертни материали за промишлено строителство
– Транспортни операции при разработване и добив в открити рудници и кариери
– Специализиран транспорт на течни опасни и неопасни продукти – АДР превози
– Транспорт на отпадъци и изкопани земни маси до депа по кодове покрити от регистрационния документ на дружеството.
работа по проект с автомобилен транспорт варна

Товаро – разтоварни и складово логистични операции включващи:

– Товаро – разтоварни дейности със специализирана механизация за насипни и генерални товари
– Вътрешно складови дейности по стифиране, пробутване, обслужване на суровини, готова продукция, опаковъчни поточни линии за пакетиране на продукция на палети и в биг бегси.
– Товаро – разтоварни работи на открити площадки, на строителни обекти, при добив на суровини в кариери.

Промишлено строителство, строителство на сгради и ремонтни дейности:

– Изграждане на депа за опасни и неопасни отпадъци
– Промишлено строителство
– Вертикални планировки на индустриални и енергийни площадки, логистични зони, земеделски терени
– Механизирано разрушаване на сгради и съоръжения, първично и вторично претрошаване
– Рециклиране на смеси от строителни отпадъци посредством претрошаване с мобилна челюстна трошачка с магнитен сепаратор.
– Изкопни дейности

Разработване и добив на открити рудници и кариери:

– Изземване и вътрешна разкривка до контактен слой
– Добивни, обслужващи, преработващи дейности в кариерите

Логистична дейност:

– Вътрешно заводска и складова логистика
– Съхранение и предоставяне на открити складови площи
– Контейнерно депо за съхранение на 20 и 40 футови контейнери
– Контейнеризация и деконтейнеризация със специализирана теника
– Талимански услуги и сървей
професионална машина, използваща се за тежкотоварен транспорт варна

Укрепване и разкрепване на корабни партиди и едрогабаритни товари на борда на кораби, баржи и ЖП вагони

Ако имате въпроси относно услугите на транспортна фирма СИГДА ООД, можете да посетите страницата ни за контакти.