Дейности

Tранспортна фирма Сигда развива следните дейности:

Транспортна дейност включваща:

– Транспорт на суровини и готова продукция
– Вътрешно заводски транспорт и логистика
– Транспортиране на корабни партиди от и до пристанище
– Транспортиране на инертни материали за промишлено строителство
– Транспортни операции при разработване и добив в открити рудници и кариери
– Специализиран транспорт на течни опасни и неопасни продукти – АДР превози
– Транспорт на отпадъци и изкопани земни маси до депа по кодове покрити от регистрационния документ на дружеството.
работа по проект с автомобилен транспорт варна

Товаро – разтоварни и складово логистични операции включващи:

– Товаро – разтоварни дейности със специализирана механизация за насипни и генерални товари
– Вътрешно складови дейности по стифиране, пробутване, обслужване на суровини, готова продукция, опаковъчни поточни линии за пакетиране на продукция на палети и в биг бегси.
– Товаро – разтоварни работи на открити площадки, на строителни обекти, при добив на суровини в кариери.

Промишлено строителство, строителство на сгради и ремонтни дейности:

– Изграждане на депа за опасни и неопасни отпадъци
– Промишлено строителство
– Вертикални планировки на индустриални и енергийни площадки, логистични зони, земеделски терени
– Механизирано разрушаване на сгради и съоръжения, първично и вторично претрошаване
– Рециклиране на смеси от строителни отпадъци посредством претрошаване с мобилна челюстна трошачка с магнитен сепаратор.
– Изкопни дейности

Разработване и добив на открити рудници и кариери:

– Изземване и вътрешна разкривка до контактен слой
– Добивни, обслужващи, преработващи дейности в кариерите

Логистична дейност:

– Вътрешно заводска и складова логистика
– Съхранение и предоставяне на открити складови площи
– Контейнерно депо за съхранение на 20 и 40 футови контейнери
– Контейнеризация и деконтейнеризация със специализирана теника
– Талимански услуги и сървей
професионална машина, използваща се за тежкотоварен транспорт варна

Укрепване и разкрепване на корабни партиди и едрогабаритни товари на борда на кораби, баржи и ЖП вагони

Ако имате въпроси относно услугите на транспортна фирма СИГДА ООД, можете да посетите страницата ни за контакти.
Scroll to Top